Καταστατικό

/Καταστατικό
Καταστατικό 2014-09-18T23:58:17+00:00

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

Στην Αθήνα σήμερα την 15 Ιανουαρίου 2014 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

 1. Βασίλειος  Νικ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Ασκληπιού 26
 2. Νικόλαος Βασ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος  Ρέας Δροσιάς, Ανθουσών 3
 3. Γεώργιος  Σπ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Πινδάρου 13
 4. Αριστοτέλης  Δημ. ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, έμπορος, κάτοικος Αχαρνών, Έκτορος 78-10-12
 5. Μαρία Χρ. ΜΙΧΑ, ιατρός, κάτοικος Αθηνών, Αλεξανδρουπόλεως 52-54, Γουδί,
 6. Κυριάκος Δημ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Αχαρνών, Ηρώων 1912 αριθ. 4-6,
 7. Νικόλαος Εμμ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, οικονομολόγος, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, Μουσών 5,
 8. Βασίλειος Ηλ. ΠΑΤΕΡΑΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Ιφιγενείας 1,
 9. Βασίλειος Σοφ. ΣΑΡΛΗΣ, ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, Αθηνάς 34,
 10. Νικόλαος Σωτ. ΤΣΙΓΚΟΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Αχαρνών, Ηρώων 1912 αριθ. 4-6,
 11. Σωτήριος Ιω. ΧΑΤΖΗΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Α. Λιοσίων Αττικής, Πάρνηθος 22

Συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα και του παρόντος Καταστατικού, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1           Σύσταση – Επωνυμία

1.1. Ιδρύεται Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με διακριτικό τίτλο,  κατά σύντμηση, «+Πλευση Α.Μ.Κ.Ε.». Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται στην Αγγλική γλώσσα  ως «SYMPLEFSI CIVIL NON PROFIT  COMPANY”  και «+Plefsi C.N.F.C.» αντίστοιχα.

Άρθρο 2           Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση τα επί της οδού Πινδάρου αριθ. 13 γραφεία της.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να αλλάξει η διεύθυνση της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 3           Σκοπός

3.1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί αλλά γενικότερα οικονομικοί κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. και ειδικότερα, είναι  κοινωνικοί,  κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί,  ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί  και συνίστανται  ενδεικτικά:

3.1.1.  Στη συνένωση και σύμπραξη ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν  υπηρεσίες υποστήριξης, ενίσχυσης και  αναβάθμισης   του κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου των διαβιούντων στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

3.1.2.  Στη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, υλικής και ηθικής  υποστήριξης στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας  των παραπάνω περιοχών, στην ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων τους, στην ένωση και ηλεκτρονική δικτύωση των τοπικών οργανώσεων και φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

3.1.3.  Στην επίλυση πάγιων και/ή πρόσκαιρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προαναφερθείσες περιοχές.

3.1.4.  Στη βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών στους τομείς παιδείας, υγείας, αθλητισμού,   πολιτιστικούς, περιβαλλοντολογικούς και  οικολογικούς  των άνω περιοχών.

3.1.5.  Στην δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα τοπικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

3.1.6.  Στη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού  και κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων προς όφελος  των νησιωτικών και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας με σκοπό την  δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης και τους τοπικούς φορείς, στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική.

3.1.7. Στη ναυτική εκπαίδευση και  στην  διεύρυνση ναυτικών γνώσεων και εμπειρίας των μελών της και των νέων  και την  εξοικείωσή τους  με τη θάλασσα και τα φουσκωτά σκάφη.

3.1.8.  Στη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

3.1.9.  Στην ευαισθητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

3.1.10. Στη διαμεσολάβηση για την άντληση κεφαλαίων και επένδυσή τους σε έργα υποδομής.

3.1.11. Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών με Μη.Κυ.Ο.,  Ο.Τ.Α., κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς  για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

3.1.12. Στη παροχή συνδρομής σε δραστηριότητες  τρίτων που σχετίζονται  με τη θάλασσα ή προάγουν τα θαλάσσια αθλήματα.

3.2.Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμιά δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία  μπορεί να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, θαλάσσιες αποστολές , να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς, ομοσπονδίες  και οργανώσεις κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά η κρίση της απαιτούμενη ενέργεια.

3.3.Η οργάνωση και  οι δράσεις της Εταιρείας βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας  ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού.

Άρθρο 4           Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστου χρόνου.

Άρθρο 5           Κεφάλαιο – Πόροι – Μέσα

5.1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τρείς χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (€3.300)  και σχηματίσθηκε  από  τη συνεισφορά ποσού  τριακοσίων Ευρώ (€300)  από έκαστο των   ιδρυτικών μελών.

5.2. Πέραν των άνω εισφορών, πόροι της Εταιρείας είναι τα δικαιώματα εγγραφής νέων Μελών, οι εισφορές των Μελών, οι τακτικές κα έκτακτες  εισφορές, δωρεές, χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις,  έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις, λοιπές εκδηλώσεις και κάθε άλλη εισφορά Μελών ή τρίτων.

Άρθρο 6           Μέλη της Εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά Μέλη, Δόκιμα Μέλη και Φίλους-Υποστηρικτές της Εταιρείας:

6.1. Τακτικά Μέλη (Εταίροι) είναι:

6.1.1.  Τα ιδρυτικά Μέλη.

6.2. Τα Δόκιμα  μέλη που, αφού  συμπληρώσουν περίοδο διετούς  ενασχόλησης και προσφοράς  στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, εκλεγούν  ως Τακτικά Μέλη από την Γενική Συνέλευση  μετά από πρόταση του Διοικητικού  Συμβουλίου ή  τουλάχιστον του ενός πέμπτου των  Τακτικών Μελών. Κατ΄ εξαίρεση , η προϋπόθεση τη διετούς περιόδου αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση μελών άλλων εθελοντικών  οργανώσεων που  έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει συμπεριφορά  συνάδουσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Οι Εταίροι, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει,   έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του  δικαιώματος του εκλέγειν ενώ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, παρέχεται από την επόμενη της εκλογής τους  τακτική Γενική Συνέλευση.

6.3. Δόκιμα μέλη είναι όσοι εγγράφονται  στο μητρώο Δοκίμων Μελών μετά από πρόταση τριών Τακτικών Μελών.

6.4. Φίλοι-Υποστηρικτές που είναι όσοι συνδράμουν  περιστασιακά  την Εταιρεία στην υλοποίηση των σκοπών της.

6.5.Όλα τα Μέλη, έχουν δικαίωμα  συμμετοχής και έκφρασης γνώμης  στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

6.6.Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να ονομάζονται Επίτιμα Μέλη, πρόσωπα  που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, στον εθελοντισμό ή στη χώρα μας.

Άρθρο 7            Όργανα της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των Μελών της και το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Άρθρο 8           Γενική Συνέλευση

8.1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκαλείται από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν  Εταίροι (ταμειακώς εντάξει) σε ποσοστό ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των Εταίρων αναφέροντες και τα προς συζήτηση θέματα.

8.2. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη καταρτίζονται από το Δ.Σ. και αποστέλλονται στους Εταίρους από τον Γραμματέα του Δ.Σ. προ επτά (7) τουλάχιστον εργασίμων ημερών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24.

8.3. Εταίροι δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, με τη παροχή ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης προς άλλο Εταίρο, έχοντα δικαίωμα ψήφου.

8.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται άπαξ ετησίως και μέχρι την 30η Ιουνίου.

8.5.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτήν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει Εταίρων. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρίσταται ή εκπροσωπείται. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων Εταίρων.

8.6. Κατ εξαίρεση, απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι να παρίστανται  τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς εντάξει Εταίρων  και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Συνέλευση, το ένα δεύτερο (1/2) αυτών, προκειμένου  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

8.6.1.  Εκλογής Εταίρων και Επιτίμων Μελών,

8.6.2.  Τροποποίησης του Καταστατικού (συμπεριλαμβανομένης της λύσης της Εταιρείας) &

8.6.3.  Αναστολής του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι και αφαίρεσης της ιδιότητας Εταίρου.

Για τη λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω περιπτώσεων, αρκεί  απλή πλειοψηφία.

8.7. Η Γενική Συνέλευση, εκλέγει, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα τον Πρόεδρο της συνεδρίασης για να διευθύνει τη συζήτηση και τον Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών.

8.8. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για  την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση του ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκδοση κώδικα δεοντολογίας και κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας  δικαιούμενη σε ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού  για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη συζήτηση επί του ισολογισμού, γίνεται απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

8.9. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, καταχωρούνται  περίληψη των συζητήσεων, οι λαμβανόμενες αποφάσεις με αναφορά της γνώμης τυχόν μειοψηφιών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

8.10. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο για  την εκλογή του ΔΣ, ο ψηφοφόρος μπορεί να θέσει  σταυρούς προτιμήσεως μέχρι τον συνολικό αριθμό των προς εκλογή μελών του ΔΣ. . Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως προς τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ των αρχαιρεσιών.

8.11.  Η Γενική Συνέλευση δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της να:

8.11.1.    αναστείλει επί διετία το δικαίωμα εκλέγειν κα εκλέγεσθαι  Εταίρου  στη περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής του από τις δραστηριότητες της Εταιρείας επί τουλάχιστον ένα έτος,

8.11.2.    αφαιρέσει την ιδιότητα του Εταίρου από μέλος της Εταιρείας   για σκοπούμενη ή από βαριά αμέλεια παρακώλυση ή βλάβη του έργου και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,  ή για συμπεριφορά αντιβαίνουσα  στους θεμελιώδεις κανόνες λειτουργίας της Εταιρείας όπως  και στη περίπτωση συνεχιζόμενης κατά τη διάρκεια της διετίας της υποπαραγράφου 8.11.1 αδικαιολόγητης  αποχής Εταίρου από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

8.12.             Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αφαιρέσει την ιδιότητα Μέλους της Εταιρείας σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του για κακουργηματική πράξη ή ατιμωτικό αδίκημα.

Άρθρο 9           Διοικητικό Συμβούλιο

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, οργανώνει τις εκδηλώσεις και αποστολές της και καθορίζει τους συμμετέχοντες σ’ αυτές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

9.2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε τρίτους, Μέλη  της Εταιρείας ή μη, την εθελοντική εκτέλεση συγκεκριμένου κατά περίπτωση έργου ή δράσης.

9.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) μέλη εφ όσον ο αριθμός των Εταίρων δεν υπερβαίνει τους είκοσι (20) και από  πέντε (5) μέλη από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αφ΄ής ο αριθμός των Εταίρων υπερβεί τους είκοσι (20).  Το Δ.Σ. εκλέγεται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, τα δε μέλη του έχουν δικαίωμα επανεκλογής μέχρι δύο  συνεχόμενες  πλήρεις θητείες δυνάμενα μετά ταύτα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα μόνον μετά τη συμπλήρωση διετίας από τη λήξη της θητείας τους .

9.4. Τα εκλεγέντα  μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του Συμβούλου που έχει πλειοψηφήσει το συντομότερο δυνατό και  καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας  μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο,  τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Εταιρείας και κατά τη κρίση τους, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

9.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο, έκτακτα δε οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο, ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του. Στη τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε ημερών αφ’ ής έλαβε τη σχετική προς τούτο αίτηση.

9.6. Την ευθύνη της συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την διεύθυνση των συζητήσεων έχει ο Πρόεδρος. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα μέλη του Δ.Σ. προ σαράντα οκτώ (48) ωρών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16.

9.7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (εκτός αν αφορούν σε θέματα προσωπικά και στη περίπτωση αυτή, ο σύμβουλος τον οποίο αφορά το θέμα δεν ψηφίζει) και με απλή  πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Για την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) εκ των μελών του. Σύμβουλος που κωλύεται να παρευρεθεί σε συνεδρίαση, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται προσπάθεια για επίτευξη πλειοψηφίας και αν αυτή αποβεί άκαρπη, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9.8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα πρακτικά, τα οποία και υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.9. Αν για οποιονδήποτε λόγο θέση του Διοικητικού Συμβουλίου μείνει κενή, αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα υποψήφιο στις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και πάλι για την επανασυγκρότησή του σε σώμα.

9.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κάθε έτος και υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση οικονομικό απολογισμό για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του λήξαντος έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στο τέλος δε της θητείας του υποβάλει και απολογισμό των πεπραγμένων του.

Άρθρο 10       Εκπροσώπηση της Εταιρείας

10.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως απέναντι σε τρίτους και σε κάθε Δημόσια Αρχή, συνυπογραφεί όλα τα έγγραφα της Εταιρείας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και τις εντολές πληρωμών μαζί με τον Ταμία, προβαίνει δε από κοινού με αυτόν σε κάθε είδους οικονομική πράξη, καθώς και σε κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εμφανίζεται ενώπιον κάθε Δικαστηρίου εν ονόματι της Εταιρείας είτε ως ενάγουσας είτε ως εναγομένης. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως ο Γενικός Γραμματέας.

10.2. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της αλληλογραφίας καθώς και των πάσης φύσεως εγγράφων και υλικών, τηρεί τα πρακτικά και το αρχείο της Εταιρείας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.  Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, άλλως ο Ταμίας.

10.3. Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο της Εταιρείας, εισπράττει για λογαριασμό της Εταιρείας και ενεργεί  αναλήψεις, πληρωμές  και καταθέσεις,  με προσυπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ, τηρεί βιβλίο ταμείου και μεριμνά ώστε όλα τα χρηματικά ποσά της Εταιρείας ευρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας , με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα μετρητά για την αντιμετώπιση πληρωμών και δαπανών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν διατραπεζικά και,  μαζί με τον Πρόεδρο κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

Άρθρο 11       Ευθύνη και Έξοδος Μελών

11.1.             Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, η δε ευθύνη των μελών της για τυχόν χρέη αυτής περιορίζεται στο ποσό της κατά το άρθρο 5 εισφοράς τους και μόνο.

11.2.             Η είσοδος νέων Εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

11.3.             Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής Εταίρου από την Εταιρεία, η λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων.

11.4.             Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου,  τα Μέλη, οι κληρονόμοι τους ή οι εκπροσωπούντες αυτούς   δεν μπορούν ούτε δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, το οποίο προκύπτει είτε από παροχές τρίτων προς την Εταιρεία, είτε από εταιρικές δραστηριότητες, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 12       Λύση της Εταιρείας και θέση υπό Εκκαθάριση

12.1.  Η Εταιρεία λύεται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον νόμο. Η καταγγελία της Εταιρείας με αίτημα Εταίρου, δεν επιφέρει τη λύση αυτής αλλά την  υποχρεωτική έξοδο του καταγγέλλοντος Εταίρου.

12.2.  Λυομένης της Εταιρείας, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφ’ όσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική συνέλευση των Εταίρων, την εκκαθάριση διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η σύνθεση, θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και οι εν γένει λειτουργίες του ΔΣ της Εταιρείας, ως οργάνου εκκαθαρίσεως, ορίζεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεων του παρόντος.

12.3.  Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει και διάταξη για τη διάθεση των καθαρών κεφαλαίων που θα απομένουν αφού αφαιρεθούν οι εισφορές των Εταίρων – οι οποίες και θα τους επιστραφούν- και η οποία διάθεση θα γίνεται μόνο σε παρεμφερή εταιρεία ή Σωματείο, ή κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 13       Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων

13.1.    Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο. Με μέριμνα του ΔΣ τηρείται βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων. Με μέριμνα του Ταμία τηρούνται όλα τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που απαιτεί ο Νομός. Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα την οποία φυλάσσει ο Γραμματέας. Μπορεί επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει και δική της σημαία, η οποία θα αναρτάται στα φουσκωτά σκάφη των μελών της.

Άρθρο 14       Εταιρική χρήση

14.1.             Η εταιρική χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 15       Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

15.1.  Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με θητεία μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται ως εξής:

Πρόεδρος:                  Μαρία Μίχα

Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Αθανασίου

Ταμίας:                      Νικόλαος Πατεράκης

Άρθρο 16       Γνωστοποιήσεις – Επικοινωνία

 

16.1.  Οι γνωστοποιήσεις και ειδοποιήσεις μεταξύ της Εταιρείας των οργάνων και μελών αυτής γίνονται με επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα (email), τηλεομοιοτυπία (fax), την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (S.M.S.) ή άλλο πρόσφορο μέσο και αποστέλλονται στις διευθύνσεις που τα Μέλη  έχουν δηλώσει στην Εταιρεία.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

_________________________                   ________________________

Βασίλειος  Νικ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                   Νικόλαος Βασ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

_________________________                   ________________________

Γεώργιος  Σπ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ                       Αριστοτέλης  ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ

 

_________________________                   ________________________

Μαρία ΜΙΧΑ                                            Κυριάκος ΠΑΠΑΔΕΑΣ

 

_________________________                   ________________________

Νικόλαος ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ                             Βασίλειος ΠΑΤΕΡΑΣ

 

_________________________                   ________________________

Βασίλειος ΣΑΡΛΗΣ                                   Νικόλαος ΤΣΙΓΚΟΣ

 

__________________________

Σωτήριος ΧΑΤΖΗΣ